Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva

Slovensko a eú

Jazyk

Prostredníctvom jazyka sa veľa dozvedáme o ľuďoch, ktorí ním hovoria, o tom, v akých kategóriách vnímajú svet, aká je ich krajina a kultúra, spoločenské zvyky či možno aj zlozvyky. Takto sa teda aj slovenčina môže stať skratkou k Slovákom a Slovenkám. Aká teda je?

Slovenčina je...

  • spájajúca, niekedy sa o nej dokonca hovorí ako o esperante medzi slovanskými jazykmi. Vysvetlenie je jednoduché – radí sa medzi západoslovanské jazyky (spolu s češtinou, poľštinou, hornou a dolnu lužickou srbčinou), ale zároveň si zachováva mnoho javov typických pre južnoslovanské jazyky,

  • ľubozvučná, hovoríme tak o nej vďaka vďaka pomerne frekventovaným zvukovo zaujímavým spoluhláskam ď, ť, ň, ľ, ž, š, , č, ako aj dvojhláskam ia, ie, iu (slová ako čučoriedka, žinčica, zaujímavý),

  • jemná, pretože dokáže vytvárať obrovské množstvo zdrobnenín,

  • zložitá, lebo rozoznáva nielen prirodzené, ale aj gramatické rody,

  • jednoduchá, lebo používa len tri časy a veľa internacionálnych slov,

  •  vie byť rodovo korektná, prejavuje sa to napríklad pri slovesách v préterite (muž išiel, žena spievala, dieťa sa hralo).

  • no niekedy sa jej korektnou byť nechce. Ženské priezviská síce majú v slovenčine svoju špecifickú formu (pán Slávikpani Sláviková) a aj názvy povolaní či profesií vykonávaných ženami sa od mužských náprotivkov líšia (profesor profesorka), no v súčasnosti sa tieto pravidlá často porušujú.

  • trocha archaická,  niekedy zachováva staršie alternácie (noha – nôžka – nožičk, ruka – rúčka – ručička, krok – krôčik – kráčať, boh – božský – náboženstvo),

  • krkolomná, keďže v slovenčine spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ môžu mať slabikotvornú funkciu, a tak sa v nej vyskytujú aj ťažko vysloviteľné slová bez samohlások (krk, stĺp, prst). Dokonca existujú aj vety bez jedinej samohlásky: Strč prst skrz krk.

pismenka

Zvuky a znaky slovenčiny

Slovenská abeceda používa znaky latinky, využíva však aj mnohé „zvláštne” znaky, napríklad:

dĺžeň (á, é, í, ó, ú, ý, ĺ, ŕ),

mäkčeň (ď, ť, ň, ľ, ž, š, dž, č),

dve bodky (ä) – používa sa iba v prípade písmena a; v súčasnej slovenčine sa vyslovuje ako [e],

vokáň (ô) – vyzerá ako strieška a zapisuje sa ním diftong [u-o]. 

Vo výslovnosti sa rozlišujú krátke a dlhé samohlásky – dlhé samohlásky sa vyslovujú približne 1,5-krát dlhšie ako krátke. Kvantita, teda rozdiel v dĺžke trvania samohlások, však v slovenčine dokáže meniť význam slova, preto treba byť obozretný najmä v slovách, ako sú napr. sudsúd, parkypárky, tvartvár.

Slovný prízvuk je v spisovnej slovenčine spravidla na prvej slabike slova, a preto slabiky s dlhou samohláskou, ktoré sa nachádzajú vnútri alebo na konci slov, vyslovujeme bez prízvuku:  kultúra, manažér (prízvučná slabika je podčiarknutá).

Dvojhlásky (diftongy)

V slovenčine nájdeme aj zaujímavé spojenia samohlások:

ia [i-a] piatok, sviatok

ie [i-e]  biela, poschodie

iu [i-u] číta tretiu (novšiu) esemesku (iu existuje iba v gramatických príponách)

ô [u-o] nôž, stôl.

Vyslovujeme ich špecificky, splývavo, nie ako spojenia dvoch samostatných vokálov.

Spoluhlásky (konsonanty)

V slovenčine okrem grafém známych aj z iných jazykov nájdeme pomerne špecifické znaky, ktoré majú aj príznačnú artikuláciu. Špecifikom slovenčiny je napríklad existencia krátkeho a dlhého slabikotvorného – „krkolomného” – r, l, ŕ, ĺ či tzv. mäkkých konsonantov ako č, ď, ž, š, dž, ď, ť, ň, ľ.

č  čokoláda, Čína

ď  ďakovať, ďalej

ľ  ľad, ľahký

ň  koňak, vaňa

š  študent, šalát

ť  ťava, šťastie

ž  žirafa, žurnalistika

Svojrázne sú aj spoluhláskové skupiny ch a dz, dž, ktoré tak ako vokalické diftongy vyslovujeme ako špecifický zvuk:  

ch  chirurg, chlapec

dz  schôdza, cudzinec

  džem, dżez

Slovenčina vtedy aj dnes

Približne v 10. storočí sa z praslovančiny odčlenil jazyk západných Slovanov, z ktorého sa napríklad okrem češtiny a poľštiny vyvinula aj slovenčina. V úradnom styku sa na území Slovenska používala latinčina, neskôr aj nemčina, maďarčina a čeština, v rovnakom čase sa darilo aj rôznym slovenským dialektom. Najvýraznejšie diferenčné zmeny slovenčina prekonala v 10. – 12. storočí. V 16. – 18. storočí sa na území Slovenska používala ako kultúrny jazyk čeština, ale už aj niekoľko variantov kultúrnej slovenčiny: kultúrna západoslovenčina, stredoslovenčina a východoslovenčina. Od konca 18. storočia sa začínajú pokusy o formovanie spisovnej slovenčiny. Prvou významnejšou bola iniciatíva Antona Bernoláka, ktorý založil svoju kodifikáciu na západnej kultúrnej slovenčine (1787), Ľudovít Štúr o viac než polstoročie neskôr vychádzal zo stredoslovenského základu (1863). Jeho kodifikácia sa veľmi skoro ujala a po viacerých úpravách trvá prakticky až dodnes.

V súčasnosti je slovenčina sebavedomým dynamickým jazykom s bohatým štýlovým rozvrstvením. Slovenská republika patrí k nemnohým európskym krajinám, ktoré sa rozhodli status jazyka deklarovať aj zákonom. Už od roku 1995 sa preto slovenčina považuje za štátny jazyk a o jeho kodifikácii sa rozhoduje na Ministerstve kultúry SR.

globus

Slovenčina vo svete

Slovenský jazyk je oficiálnym jazykom Slovenskej republiky. Hovoria ním však aj stovky tisíc ľudí v USA, Kanade a Českej republike, v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku či Chorvátsku a inde. Záujem o štúdium slovenčiny už viac než päťdesiat rokov pretrváva aj vďaka centru slovenčiny ako cudzieho jazyka Studia Academica Slovaca na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a jeho mnohým vzdelávacím programom a učebným materiałom (napr. séria učebníc Krížom-Krážom). Na diaľku možno slovenčinu študovať prostredníctvom e-learningových  vzdelávacích programov e-slovak.sk a myslovak.sk.

Autor: Júlia Vrábľová, podľa publikácie Prvá pomoc po slovensky (Vrábľová a kol.)

Ilustrácie: Oto Chovanec

 

Mnohojazyčný portál na učenie sa slovenčiny: slovake.eu

Nedávne aktuality

09.05.2016
Web slovenského predsedníctva v Rade EÚ www.eu2016.sk je spustený
Jeden z kľúčových komunikačných kanálov blížiaceho sa slovenského predsedníctva v Rade EÚ – oficiálna webová stránka www.eu2016.sk – je už online. Predsednícky web bol spustený v pondelok, 9. mája 2016, keď si zároveň ako členská krajina EÚ pripomíname Deň Európy.
Viac
05.05.2016
O programe SK PRES s generálnym tajomníkom Rady EÚ J. Tranholmom-Mikkelsenom
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo v Rade Európskej únie Ivan Korčok prijal v Bratislave v dňoch 3.-4. mája 2016 generálneho tajomníka Rady EÚ Jeppe Tranholma-Mikkelsena.
Viac
03.05.2016
Slovensko má záujem pomôcť Čiernej Hore v prístupovom procese
Pokrok Čiernej Hory v prístupovom procese do Európskej únie a slovenské predsedníctvo v Rade EÚ boli hlavné témy rozhovoru ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie Čiernej Hory a jej hlavného vyjednávača s EÚ Aleksandrom Pejovićom v Bratislave.
Viac
02.05.2016
Štátny tajomník I. Korčok o výzvach slovenského predsedníctva v Rade EÚ
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ sa 26. apríla na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zúčastnil na workshope Národného konventu o Európskej únii.
Viac
05.05.2016
SK PRES v číslach
Viac
05.05.2016
Predsedníctvo v Bratislave
Viac
05.05.2016
Tlačové centrum v Redute
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky